Klasyfikacja TNM


Klasyfikacja TNM służy do prognozowania przebiegu choroby oraz do wyboru metody leczenia. Węzły chłonne umiejscowione wzdłuż krzywizn żołądka w tym okołowpustowe i okołoodźwiernikowe (grupa I) oraz pnia trzewnego i jego gałęzi na całym przebiegu z wnęką śledziony włącznie (grupa II) zalicza się do regionalnych węzłów chłonnych. Jako przerzuty odległe klasyfikuje się zajęcie węzłów chłonnych więzadła wątrobowo-dwunastniczego, zatrzustkowych, okołoaortalnych, śródpiersiowych dolnych (grupa III).
Do oceny zakresu obecności przerzutów do otrzewnej służy klasyfikacja Sugerbaker’a. Ocenia ona wielkość guzków przerzutowych w poszczególnych umiejscowieniach otrzewnej ściennej w 13 regionach jamy otrzewnej. Każda zmiana klasyfikowana jest w skali 3-stopniowej. W przypadku obecnych przerzutów do otrzewnej zakres zaawansowania według Sugerbaker’a wynosi od 1 do 39 punktów.

Previous Romanowie
Next Wojna krymska