Jakie powody reform?


Stopniowe oraz długotrwałe przekształcanie się elementów systemu politycznego nazywa się reformą. Przebiega ona pod kontrolą jakiejś instytucji władzy politycznej. Reformy stanowią przede wszystkim przeciwwagę oraz uzupełnienie zmian rewolucyjnych. Jeśli chodzi o jej wprowadzenie to dzieje się to poprzez uchwalenie lub też wydanie jakiegoś aktu prawnego. Warto wiedzieć jakie są najczęstsze powody reform. Są nimi przede wszystkim niska efektywność istniejącego systemu politycznego oraz całego jego otoczenia. Reformy są szczególnie potrzebne jeśli ten właśnie system polityczny prowadzi do konfliktów społecznych. Inne powody reform to żądania zmiany sposobów dystrybucji wszelkiego rodzaju dóbr, zwiększanie się liczby oraz natężenia konfliktów społecznych, pojawienie się wśród elity żądania zmian. Ze względu na różne czynniki reformy można podzielić na kilka rodzajów. Istnieją między innymi reformy prewencyjne, wymuszone, adaptacyjne, regulujące, innowacyjne, postępowe, stabilizujące, postępowe. Konsekwencje wprowadzenia reform mogą być naprawdę przeróżne. Może to być na przykład zwiększenie zakresu władzy, utrzymanie stanu posiadania, dokonanie przeniesienia swoich uprawnień na rzecz kogoś innego, podział kompetencji władczych, utracenie władzy. Jeśli chodzi o Polskę to najbardziej znany jest tutaj program czterech reform, który opracowany został oraz wprowadzony przez rząd Jerzego Buzka. Program ten składał się z czterech reform. Pierwszą była reforma oświatowa. Miała ona na celu rozpowszechnienie średniego wykształcenia oraz podniesienie jego poziomu. To właśnie w tym czasie skrócono czas nauki w szkole podstawowej do sześciu klas i wprowadzono gimnazja. Zreformowano także szkoły ponadgimnazjalne. Licea zostały trzyletnie, a technika czteroletnie. Drugą reformą była reforma emerytalna. Zakładała ona uzupełnienie dotychczasowej metody finansowania rent i emerytur. Stworzono filary emerytalne. Trzecią reformą była reforma administracji. Zastąpiła ona istniejący podział administracyjny nowym podziałem trójstopniowym. Podstawową jednostką stała się gmina. Ostatnią reformą była reforma służby zdrowia. Stworzono kasy chorych, a także regionalne i branżowe instytucje, które podpisywały umowy o finansowaniu z zakładami opieki zdrowotnej.

Previous Szaman – intratne, lecz niebezpieczne stanowisko
Next Prowadzenie firmy - na czym się skupiać?