Edukacja online w rozwoju zawodowym nauczycieli


Nauczanie na odległość zdobywa coraz więcej zwolenników i jest coraz szerzej stosowane w praktyce dydaktycznej. Bezsporną zaletą tej formy nauczania jest jej elastyczność oraz redukcja kosztów szkolenia. Przede wszystkim jednak e-learning wychodzi naprzeciw potrzebom każdego uczestnika kursu, umożliwiając indywidualizację procesu nauczania i uczenia się. Nie ulega wątpliwości, że edukacja przez Internet jest atrakcyjną formą nauki i może być wykorzystywana przez różne grupy zawodowe. Wydaje się, że ze względu na swoje zalety, jest to metoda szczególnie odpowiadająca posłannictwu nauczycieli. Zawód nauczyciela należy bowiem do tej grupy specjalności, która charakteryzuje się koniecznością aktualizowania posiadanej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności przez całe życie. Zwłaszcza konieczne staje się aktualizowanie wiedzy przedmiotowej, metodycznej i pedagogicznej. Zadaniem nauczyciela jest też świadome posługiwanie się nowymi technologiami.

W ostatnich latach do stałej oferty dydaktycznej wyższych uczelni i innych placówek doskonalenia zawodowego dołączyły również formy kształcenia online. W chwili obecnej wiele uczelni i firm w swoich ofertach edukacyjnych posiada szkolenia, i kursy online przeznaczone specjalnie dla nauczycieli. Wyniki badań stopnia zainteresowania nauką online pokazują, że nauczyciele łączą swoją przyszłość z tą formą nauki. Kursy i szkolenia przez Internet powoli wpisują się w ofertę dydaktyczną różnych instytucji, kierowaną konkretnie do nauczycieli. Niewątpliwie główną tego przyczyną jest stopniowy wzrost zainteresowania nauczycieli taką formą zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzięki opanowaniu nowych technologii rola nauczyciela w praktyce zdalnej edukacji zyskała szczególny wymiar. Nie jest bowiem tajemnicą, że jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, ta właśnie grupa zawodowa nie miała możliwości uczenia się w ten sposób. Na drodze stały nie tylko bariery techniczne czy finansowe, ale również brak umiejętności w tej dziedzinie. Dziś można powiedzieć, że nowe technologie wpisały się już w istotę misji nauczyciela w edukacji.

Źródła:
1. Bednarek-Michalska B., E-learning dla szkół i bibliotek. „Wszystko dla Szkoły” 2005 nr 4.
2. Kwiatkowski S. M. (red.), Edukacja polska w jednoczącej się Europie. Warszawa 2006.

Previous Rola nauczyciela w rozwoju edukacji
Next Doskonalenie zawodowe nauczycieli